Základná škola, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Vážení rodičia

Dávam do pozornosti skutočnosť, ktorú odporúčam ako riaditeľ splniť:

Citujem znenie zákona č. 597/2003 Z.z., o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

"§ 7a

Zber údajov na účely rozdeľovania

a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam

(5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len "čestné vyhlásenie pre zber údajov").

Znenie predmetných odsekov citujem

1) na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu sa zbierajú údaje o počte

a) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od piatich rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. Septembru začínajúceho školského roka, cirkevných školách a v súkromných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku,

b) deti materskej školy podľa stavu k 15.septembru začínajúceho školského roka,

c) poslucháčov jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. Septembru začínajúceho školského roka, cirkevných školách a v súkromných školách poslucháčov do dovŕšenia 15 rokov veku,

d) deti v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v predchádzajúcom školskom roku, ktorým boli poskytnuté služby, v novo vzniknutých školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie detí podľa stavu k 15. Septembru začínajúceho školského roka, v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí do dovŕšenia 15 rokov veku,

2) na účely zberu údajov podľa odseku 1 sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov, započítavajú deti, žiaci a poslucháči prijatí do školy alebo do školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia

d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.

Žiadam vypísať nižšie uvedené čestné vyhlásenie pre zber údajov a odovzdať do rúk riaditeľa ZŠ Mgr. Igora Ševeca alebo zástupcov  Mgr. Milanovi Liskovi, Mgr. Eliške Očkovej.

Čestné vyhlásenie stiahnite TU