Prihlášku na stravovanie si môžete stiahnuť TU.

Žiadosť o vrátení preplatkov za stravu si môžete stiahnuť TU

Čipový systém TU

Výber z dvoch jedál TU

Úhrada režijných nákladov na základe VZN č. 1/2017 TU

 Oznamy školskej jedálne na MAREC 2019

Oznamujeme cudzím stravníkom, že od 1.3.2019 bude cena stravného lístka 2,71 €

   P r i h l á š k a  na stravovanie

 Na zaradenie stravníka do dochádzky na stravovanie sa berie do úvahy  riadne vypísaná záväzná prihláška na stravovanie pre školský rok 2018/19, ktorú si rodič/zákonný zástupca, prípadne cudzí stravník riadne prečíta a svojim podpisom súhlasí s danými podmienkami. Táto prihláška je platná po dobu celého školského roka preto sa stravníkovi obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI z aktuálneho dňa, mesiaca, alebo nezruší prihlášku na stravovanie. Všetky zmeny  je nutné nahlásiť u vedúcej ŠJ. Neodhlásené obedy si musíte zaplatiť! Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, alebo stiahnuť zo stránky našej školy www.knmzsclementisova.svsbb.sk v záložke Jedáleň v Aktuálnych oznamoch. Vypísanú Prihlášku na stravovanie môžete poslať aj mailom.                                                                                           

Pred uskutočnením 1. bezhotovostnej platby pre nových stravníkov je potrebné si :
- vyžiadať od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol,  na základe ktorého bude stravníkovi priradená jeho platba za stravu a zaevidovaná v elektronickom systéme.
- zakúpiť čipový kľúč v cene 2 €, ktorý oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda.
 

  P o k y n y   pre platbu, výdaj a odhlásenie stravy: 

 Číslo účtu  ŠJ :   IBAN SK21 0200 0000 0016 3369 6655

1. Platba za stravu

Spôsob úhrady platieb za stravu:
- trvalým príkazom /obmedzený na školský rok/ mesačne k 20. dňu v mesiaci, ktorý zadáva zákonný   zástupca žiaka zadáva v banke pre 1.stupeň sumu 23 € a pre 2.stupeň sumu 24 €.
- bezhotovostným stykom:
   * internetom banking, mesačným príkazom na účet, platba podľa bodu č. 2.Výška platby za stravu
   * poštovou poukážkou, ktorú si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, platba podľa bodu č. 2.Výška platby za stravu, preplatok sa môže odrátať hneď.

Platby za stravu je nutné uhradiť do 25. dňa v mesiaci vopred /v auguste sa platí za september, v septembri za október.../. Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca, pretože bankové prevody trvajú 1 až 3 dni, výpis zo Slovenskej pošty až 5 dní.  Do správy pre adresáta nezabudnite napísať meno, priezvisko a triedu stravníka, ale aj variabilný symbol, aby sa platba mohla včas a bez problémov priradiť a tým nabiť čip.

V prípade úhrady stravy po uvedenom termíne, je potrebné priniesť potvrdenie o zaplatení,  /ŠJ nevie, kto má tieto dni zaplatené a kto nie/.

2. Výška platby za stravu na mesiac MAREC 2019 : počet stravacích dní je 16. V konečnej sume je zahrnutý aj poplatok za réžiu vo výške 0,10 € za jeden obed pre žiakov. Réžiu neplatia žiaci v hmotnej núdzi.                                                                                                   
- 1. stupeň /1.-4. roč./– 17,76 €
- 2. stupeň /5.-9.roč./ – 19,04 €
- Zamestnanci ZŠ – 8,16 €
- Cudzí stravníci – 43,36 €
 
 Poštové poukážky si môžete vyzdvihnúť  v dňoch 
od 19.2.2019 do 25.2.2019
v čase od 7.30 hod. – do 14.00 hod.
                                                                                                                                                                       3. Preplatky a nedoplatky

Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k 30.6.2019 a vrátia na základe Žiadosti o vrátenie preplatkov /je zverejnená na stránke našej školy v záložke Jedáleň/ do 31.07.2019, alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka kedykoľvek počas školského roka. Žiadosť si  môžete stiahnuť aj zo stránky našej školy. Nevrátené preplatky sa posunú do nasledujúceho školského roka.

Ak po ukončení stravovania zákonný zástupca žiaka/stravník nepožiada o vrátenie preplatku do troch rokov od jeho vzniku, vedúca ŠJ predloží žiadosť riaditeľstvu školy na kúpu drobného majetku do školskej jedálne.

4. Výdaj stravy

Obedy sa vydávajú od :   11.15 hod. – 11.45 hod. (cudzí stravníci a obedáre)                                                                                          11.45 hod. – 13.45 hod. (žiaci a zamestnanci ZŠ)                                                     Obedy do obedárov sa vydávajú iba cudzím stravníkom.  Dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiky stravovania v jedálni. Rozvrh dozorov je vyvesený v jedálni.
 

5. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

- odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné telefonicky na čísle 041/421 2837, osobne u vedúcej ŠJ, alebo cez internet Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., najneskôr do 7:30 hod. ráno v aktuálny deň.

- keďže každý stravník ja automaticky prihlásený na obed č.1. z jedálneho lístka, výber z dvoch jedál sa prihlasuje/odhlasuje prostredníctvom terminálu, ktorý je umiestnený priamo v ŠJ, telefonicky a mailom do 13:45 hod. deň vopred.

Dôležité upozornenia :

Školský zákon umožňuje odoberať žiakom a zamestnancom dotované školské obedy iba v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Za školské vyučovanie sa považuje aj výcvik organizovaný školou /lyžiarsky, plavecký/, výlety, exkurzie a iné školské akcie. Počas týchto školských akcií sa žiaci odhlasujú z obedov samostatne !!!

V prípade neprítomnosti v škole - počas choroby má žiak nárok na obed len v prvý deň, ostatné dni hradí cenu stravného lístka aj s režijnými nákladmi, teda v plnej výške. Nič však rodičom nebráni v tom, aby v takých prípadoch dieťaťu zakúpili obed za plnú nedotovanú cenu.

Do obedára môžu obedy brať len cudzí stravníci. Žiaci len na základe lekárskeho potvrdenia. ŠJ je účelové zariadenie na prevenciu zdravej výživy.

Pri príprave obeda sa používajú MSN a receptúry, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR podľa § 140 zákona č.245/2008 Z.z., ktoré sú za účelom ozdravenia výživy detí každoročne aktualizované.

Stravník v hmotnej núdzi má nárok na stravu v deň, keď je prítomný na vyučovaní. V prípade rozdielu so školskou dochádzkou zákonný zástupca dieťaťa uhradí rozdiel denného poplatku na nákup potravín, t.j. 1 €.

- obed je možné odobrať len prostredníctvom čipového kľúča, bez čipového kľúča bude obed vydaný so      súhlasom vedúcej ŠJ,
- výdaj obeda môže byť blokovaný: nezaplatením, neskorou úhradou cez účet, odhlásením, chybným čipom vždy riešte ihneď v kancelárii ŠJ,
- čipový kľúč si stravník zakúpi v kancelárii ŠJ (2,00 €/ks v hotovosti), pri strate si musí zakúpiť nový,
- na jeden čipový kľúč je možné odobrať len jeden obed,
- žiaci, ktorí nebudú nosiť čip, nedostanú sladkú odmenu,
- žiaci sa počas školských akcií, výcvikov a výletov odhlasujú z obedov samostatne /napríklad na terminály,   ktorý je v ŠJ,
- podmienkou na prípravu druhého jedla je minimálny počet 20 prihlásených stravníkov.
                                                 
Finančné pásmo č. 3. náklady na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 2018/2019:
I. stupeň /1.-4. roč./ = 1,01 €
II. stupeň /5.-9.roč./  = 1,09 €
Hmotná núdza I. stupeň  = 0 € (od 1.1.2019)
Hmotná núdza II. stupeň = 0 € (od 1.1.2019)
Zamestnanci = 0,51 €      (od 1.3.2019)
Cudzí stravníci = 2,71 €   (od 1.3.2019)