VÝCHOVNÝ PORADCA – Mgr. Gabriela Janeková

Konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov v šk.roku 2016/17 v uvedených dňoch

od 13.30 do 16.00 h

19.09.2016 Po

26.09.2016 Po

10.10.2016 Po

24.10.2016 Po

07.11.2016 Po 21.11.2016 Po 08.12.2016 Št
19.12.2016 Po
16.01.2017 PO

30.01.2017 Po

13.02.2017 Po

06.03.2017 Po

27.03.2017 Po 10.04.2017 Po 15.05.2017 Po  

Pre ŽIAKA / ŽIAČKU som tu i v čase prestávok a po dohode i po vyučovaní.

Keď budeš mať problém, o ktorom si myslíš, že Ti môžem pomôcť, príď.

Iné termíny možno dohodnúť na č. 0902410386

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 Činnosť výchovného poradcu

  1. poskytovať poradenskú pomoc žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagógom pri riešení profesijnej orientácie, vývinu osobnosti a výchovy, 

  2. spolupracovať so špeciálnym liečebným pedagógom školy pri starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami učenia, podieľať sa na zabezpečení psychologického vyšetrenia, potrebnej dokumentácie,

  3. poskytnúť zvýšenú pozornosť žiakom prechádzajúcim na druhý stupeň ZŠ,

  4. sledovať vývin záujmov u žiakov nadaných, talentovaných, ale aj sociálne znevýhodnených a tiež žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou,

  5. spolupracovať s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, organizovať preventívne aktivity, zapájať sa do aktivít organizovaných CPPPaP na túto problematiku. Monitorovať výskyt sociálno-patologických javov v správaní sa žiakov a aktívne pristupovať k ich riešeniu,

  6. organizovať triedne akcie u žiakov ôsmych a deviatych ročníkov, ktoré súvisia s profesijnou orientáciou,

  7. zabezpečovať agendu v súvislosti s meniacimi sa záujmami žiakov o ďalšie štúdium, všetky zmeny viesť v zošite VP a v programe PROFORIENT,

  8. sledovať a usmerňovať vhodnosť výberu ďalšieho štúdia u žiakov v siedmom, ôsmom a deviatom ročníku, aktívne pomáhať všetkými dostupnými materiálmi pri profesijnom rozhodovaní,

  9. zvýšenú starostlivosť venovať nevyhraneným žiakom, žiakom problémovým, špecifickejšie sa zmerať na ich profesijnú orientáciu,

  10. využívaním internetu, jednotlivých web-stránok vyhľadávať aktuálne informácie o priebehu prijímacieho konania a sprostredkovať informácie žiakom aj prostredníctvom NN, THF,

  11. v priebehu školského roka  spolupracovať  s triednymi učiteľmi 9. ročníka a aktualizovať agendu prijímacieho konania,

  12. v spolupráci s triednymi učiteľmi piateho ročníka zistiť záujem o štúdium na osemročných gymnáziách,

  13. sledovať a dodržiavať termíny k odoslaniu prihlášok na SŠ podľa platného časového harmonogramu

  14. podľa potreby, v prípade neúspešného prijatia v prvom kole, zabezpečiť pokračovanie prijímacieho konania v druhom kole,

  15. v spolupráci s triednymi učiteľmi ôsmych ročníkov vyplniť agendu predbežného záujmu ku koncu školského roku,

  16.  pripraviť vstupnú prednášku pre rodičov, poskytnúť základný prehľad možností štúdia a následného uplatnenia na trhu práce, využiť program „Cesta k povolaniu“, https://www.komposyt.sk/pre-rodicov,  https://www.komposyt.sk/pre-ziakov,www.svs.edu.sk,www.svs.edu.sk/prehlady.aspx, www.povolania.sk, www.test-osobnosti.sk, dotazník záujmov, dotazník zručnosti, www.istp.sk, www.svetprace.sk, www.vasaeuropa.sk

 •  

AKO SA SPRÁVNE UČIŤ

  • po príchode zo školy, avšak po krátkej pauze

  • najlepšie medzi treťou a piatou hodinou poobede, keď vrcholí schopnosť sústredenia.Učiť sa dá aj medzi siedmou a ôsmou večer, schopnosť sústrediť sa je však slabšia

  • vo vlastnej izbe alebo aspoň vlastnom kútiku, bez rušivých podnetov

  • pravidelne, asi hodinu až hodinu a pol denne

  • text si raz – dvakrát prečítať, najlepšie nahlas

  • po doučení si povedať nahlas osvojenú látku

  • robiť si kvalitné poznámky (zrozumiteľné, súvislé, s podčiarknutými významnými faktami)

  • učiť sa nielen z učebníc či skrípt, ale vyhľadávať si aj vlastné zdroje informácií (internet, knižnica)

  • robiť si počas učenia prestávky ako v škole

   

ČO SA NEODPORÚČA

  • učiť sa tesne pred spánkom a deň pred veľkou skúškou

  • učiť sa v rušivom prostredí (televízor, výhľad na ulicu, návšteva)

  • menším deťom pri učení stále pomáhať – lepšie je naučiť ich, ako by sa mali učiť samy

  • kričať na deti, keď nechápu, čo sa vám zdá úplne jasné

  • odkladať si úlohy či učivo, na ktoré je čas týždeň až dva, na poslednú chvíľu

  • učiť sa najprv obľúbené predmety a až potom náročné či neobľúbené, neostane vám už na ne energia

  • robiť si najprv domáce úlohy zo všetkých predmetov a potom sa učiť. Lepšie je urobiť si úlohu a hneď sa učivo z daného predmetu aj naučiť, potom opäť úlohu z ďalšieho predmetu, a znovu učenie.

 

INFORMÁCIE A DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE DEVIATAKOV

Harmonogram prijímacieho konania na SŠ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

( do 20.2.2017)

zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky, talentové školy. do 24.2.2017

zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové. Do 24.2.2017

RZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné

odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,

zručností alebo talentu. do 28.2.2017

importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 6.3.2017

Talentové skúšky. 25.3. - 15.4.2017

RSŠ zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 31.3.2017

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych

ročníkov ZŠ. 5.4.2017

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2016

zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá do 11.4.2017

zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.do 11.4.2017

ZŠ importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.od

18.4.2017

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný

termín. 20.4.2017

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2017

importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.od 2.5.2017

1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane

osemročných gymnázií) 9.5.2017

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane

osemročných gymnázií) 11.5.2017

2. kolo prijímacích skúšok. 20.6.2017

naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programuzašle do príslušného ŠVS, do 7.7.2017

  

PRI PROFESIJNEJ ORIENTÁCII VÁM pomôžu aj tieto stránky:

Pozrite si aj prehľadný katalóg pracovných pozícií.

PRIHLÁŠKA na SŠ:

Žiak ZŠ si môže podať až 4 prihlášky, 2 na SŠ s talentovou skúškou a 2 na SŠ bez talentovejskúšky. Prihláška musí byť podpísaná rodičom, žiakom a potvrdená lekárom. Prihlášku treba skontrolovať, hlavne rodné číslo. Podľa neho si budú SŠ žiadať od ŠVS v Liptovskom Mikuláši výsledky Testovania 9. Pretože žiak posiela 2 prihlášky, musíme na jednu prihlášku napísať 1. termín prijímacích skúšok, na druhú prihlášku 2. termín prijímacích skúšok. Prihlášky posiela ZŠ doporučene. Mnohé SŠ zverejňujú prijatie žiakov poštou alebo na internete, preto treba stále sledovať webovú stránku SŠ, kam si žiak prihlášku poslal. Kritériá prijatia si určuje každá SŠ zvlášť. Bodujú sa známky zo 6.,7.,8., a 9. ročníka, výsledky olympiád a súťaží, výsledky Testovania 9. Na prihláške sú dobrovoľné údaje – telefónne číslo zákonného zástupcu, e-mailová adresa. Odporúča sa rodičom, aby tieto údaje uviedli. V čase prijímacieho konania môže SŠ v prípade potreby rýchlejšie komunikovať s rodičom. Na prihlášku sa píšu aj výsledky súťaží. Žiak, ktorý má umiestnenie v súťažiach, prinesie si z CVČ alebo inej organizácie potvrdenie, diplom nestačí.

ZÁPIS:

Ak bude žiak prijatý na SŠ, musí sa ísť zapísať na SŠ v tom termíne, ktorý určí SŠ. Termín zápisu býva väčšinou zverejnený na internete, preto treba sledovať webovú stránku SŠ. Žiak si na zápis prinesie so sebou zápisný lístok, dostane od výchovného poradcu. Bez neho nebude zapísaný. Ak po zápise žiak zmení svoje rozhodnutie a chce ísť študovať na inú SŠ, kde bol prijatý, musí si zobrať zápisný lístok z 1. SŠ, z ktorej sa odhlási, a zaniesť ho na 2. SŠ, kam sa zapíše. Každý žiak dostáva na ZŠ len jeden zápisný lístok. Na zápis chodí žiak so svojím rodičom.

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.svs.edu.sk

Naplnenosť a možnosti štúdia 2015/2016 - záujem žiakov ZŠ o SŠ podľa odborov: http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Podrobné informácie o Celoslovenskom testovaní 9 („Monitor“) nájdete na:www.nucem.sk

Prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku

2017/2018

http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/ako_na_ss.pdf