ujujujj

Prváci a druháci sa stretli s budúcimi škôlkarmi

Dňa 14. 03. 2018 zavítali do našej školy deti z MŠ – Kamence, 15.03.2018 – deti z MŠ – Komenského a 20.03.2018 – deti z MŠ – Litovelská. Privítali ich malí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice, aby si predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj učili – spoznávali písmenka, číslice, vyfarbovali si a spievali. Prostredníctvom detí a pani učiteliek prvého a druhého ročníka sa zoznámili s učebnicami z ktorých sa už stihli doteraz všeličo naučiť – a veru nie je toho málo. A ani škôlkari sa nenechali zahanbiť.  Svojimi znalosťami dokázali, že na školu sa naozaj zodpovedne pripravujú. Vyučovacia hodina prebehla rýchlo ako voda a ukončilo ju až zazvonenie  školského zvonca, ktoré vyvolalo na tvárach predškolákov veľké prekvapenie.

2 588e450ab29f0Dňa 23. 3. 2018 sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili okresného kola chemickej olympiády. Žiaci si mali možnosť overiť svoje vedomosti v teoretickej, ale aj praktickej časti. V teoretickej časti žiaci odpovedali na otázky formou testu. Praktická časť bola zameraná na využívanie laboratórnych pomôcok v praxi, prácu s chemikáliami, riešení problémových úloh. Úlohy boli mimoriadne náročné a vyžadovali si dôkladnú prípravu. Aj napriek tomu žiaci našej školy získali v kategórii D: 2. miesto - Matej Škultéty, žiak 9. A, 3. miesto - Maroš Šidlík, žiak 9. A. Za vzornú reprezentáciu našej školy žiakom 9. A ďakujem.

Mgr. E. Bučková

dejepis

Dňa 15. 02. 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády. Napriek skutočnostiam, že bola chrípková epidémia, účasť bola veľká. Žiaci si preverili svoje vedomostí zo svetovej, slovenskej ale aj regionálnej histórie. Napriek tomu, že úlohy hlboko presahujú učivo z dejepisu zo základnej školy sme získali ocenia za 1. miesto v kategórii C: Matej Škultéty žiak 9. A, sa stal úspešným riešiteľom a pokračoval na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 03. 2018 a získal pekné 16. miesto s počtom bodov 65, čo považujeme za úspech, nakoľko súťaže sa zúčastnilo veľa žiakov z osemročných gymnázií. V okresnom kole sme tiež získali v kategórii C 4. miesto: Pavol Hutyra žiak 9. A  v kategórii D 2. miesto: Jakub Vachálek žiak 8. C

 Mgr. Melánia Rentková

 

Podľa § 20 zák. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §20 ods. 2 - je rodič (zákonný zástupca) povinný prihlásiť (zapísať) dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole §20 ods. 3 - miesto a čas zápisu určí obec svojim všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste z dôvodu zachovania funkčnosti (dostatočného počtu žiakov) pre každú z troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta rozhodlo svojim VZN č. 12/2017 o vytvorení spádových školských obvodov pre každú z troch škôl. V zmysle § 20 ods. 6 zák. 245/2008 je riaditeľ spádovej školy príslušného školského obvodu povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy. Preto vydávanie rozhodnutí o prijatí žiaka na príslušnú školu bude prebiehať v dvoch fázach:

  1. fáza - v deň zápisu t.j. 04.-05.04.2018 budú školy vydávať rozhodnutia o prijatí len pre žiakov, ktorých sú povinné prijať (§ 20 ods. 6) t. j. žiakov z ich spádových školských obvodov.
  1. fáza - pre deti mimo svojich spádových školských obvodov budú školy vydávať rozhodnutia o prijatí príp. neprijatí z kapacitných dôvodov, až po 09.04.2018 , po spoločnej porade riaditeľov škôl a primátora mesta na základe prehodnotenia zisteného záujmu o zápis na danú školu a na základe voľných miest pre prijatie na naplnenie kapacít jednotlivých škôl. Následne budú  rodičia, ktorým nebolo  pri zápise vydané  rozhodnutie  o prijatí  žiaka,  iba zápisný lístok,  informovaní  písomne  ( telefonicky )  o výsledku a ďalšom postupe.