Zmluva o dodávke tovaru č. 1/2016 - Kvant spol.s.r.o. uzatvorená dňa 20.12.2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
Dodatok ku Kolektívnej zmluve
Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 11.1.2015
Koncepcia rozvoja školy na obdobie 2017-2022
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Školský poriadok školy

Školský poriadok školy - Príloha č.2: Oznamovanie a evidencia školských úrazov
Školský poriadok ŠKD
Školský vzdelávací program so školou do života r.2017-2018
KONCEPT ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU SO ŠKOLOU DO ŽIVOTA
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
Organizačný poriadok
ŠTRUKTÚRA KARIÉROVÝCH POZÍCIÍ PEDAGOGICKÝCH / ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
ZÁKON o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 317/2009 Z.z.
ZÁKON o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 245/2008 Z.z.
ZÁKON o ochrane osobných údajov a o zmene a dpolnení niektorých zákonov
ZÁKON 188 z 30. júna 2015,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
VYHLÁŠKA 445/2009 Z. z. - Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
VYHLÁŠKA 330/2009 Z. z. - Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2009 o zariadení školského stravovania
VYHLÁŠKA 320/2008 Z.z. - Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole
VYHLÁŠKA 306/2009 Z. z.- Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe
VYHLÁŠKA 305/2008 Z.z. - Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o škole v prírode
VYHLÁŠKA 231/2009 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 3. júna 2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách
ŠTATÚT rady školy pri ZŠ Clementisova
SPRÁVA školskej rady za rok 2016
Rada školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto