Vzhľadom ku skutočnostiam, ktoré sa udiali v školskom roku 2016/2017 v našej škole, a nepravdivým informáciám o nich prezentovaným v tlači, médiách a na facebooku sme sa rozhodli vydať oficiálne stanovisko k celej situácii a pravdivo informovať verejnosť.

Dňa 12.06.2017 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, v ktorom s rozdielom jedného hlasu neuspel doterajší riaditeľ Mgr. Igor Ševec. Väčšina pedagogických zamestnancov bola nespokojná s výsledkom výberového konania, a preto sa traja zástupcovia z radov pedagógov rozhodli navštíviť pána primátora, oznámili mu dôvody svojho konania a žiadali ho, aby víťazného kandidáta Mgr.J.Janeka do funkcie riaditeľa nevymenoval. Zároveň iniciovali podpisovú akciu na podporu riaditeľa Mgr. Igora Ševeca.

Primátor mesta sa rozhodol dňa 16.06.2017 urobiť vlastný anonymný prieskum medzi všetkými zamestnancami školy (tajné hlasovanie), koho by vo voľbách na funkciu riaditeľa podporili. Z výsledkov prieskumu jasne vyplynulo, že viac ako dve tretiny zamestnancov by podporilo Mgr. I. Ševeca (68, 42 %). Následne primátor mesta využil svoje právo nevymenovať riaditeľa školy do funkcie v zmysle § 3, ods. 2 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom písomne odôvodnil rade školy.

Pedagogickí zamestnanci neboli spokojní so svojimi zástupcami v rade školy, nakoľko pred voľbami do rady školy oslovovali kolegov, aby ich volili, že budú zastupovať ich záujmy. Práve naopak, pred výberovým konaním sa nezaujímali o názor kolegov v otázke podpory kandidátov a konali účelovo v prospech jedného kandidáta. Keďže pedagogickým zamestnancom zákon umožňuje nielen zvoliť, ale i odvolať svojich zástupcov v rade školy, odvolanie z členstva v rade školy potvrdili najskôr písomne vlastnoručným podpisom a následne opakovane dňa 28.06.2017 tajným hlasovaním. Za odvolanie dvoch svojich zástupcov v rade školy hlasovali pedagogickí zamestnanci nasledovne: za odvolanie Mgr.E.Vlčkovej 69,2 % , Mgr.D.Kuleszovej 66,6 %. Odvolanie členov rady školy prebehlo zákonným spôsobom (v zmysle s § 25 ods. 12 písm. g) Zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov), čo potvrdili 2 nezávislé advokátske kancelárie i stanovisko Ministerstva školstva SR, ktoré si vyžiadal primátor.

Dňa 30.06.2017 sa uskutočnili doplňujúce voľby členov rady školy za pedagogických zamestnancov.

Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa školy sa uskutočnilo dňa 28.08.2017, v ňom jednoznačne uspel kandidát Mgr. Igor Ševec. Dňa 30.08.2017 ho primátor mesta oficiálne vymenoval do funkcie riaditeľa školy na nové funkčné obdobie.

Nový školský rok 2017/2018 začíname v pokojnom a tvorivom duchu s maximálnym úsilím čo najlepšie napĺňať poslanie učiteľov – vychovávať a vzdelávať naše deti. Ďakujeme p.primátorovi, že rešpektoval názor zamestnancov školy. Zároveň ďakujeme kolegom za odvahu prejaviť svoj postoj i rodičom a priateľom školy za podporu.

za zamestnancov školy Mgr.Ľ.Ševčík, Mgr.M.Kubalíková, Mgr.L.Hejtmánková, iniciátori podpisovej akcie

Untitled-1.png

 SOVA.png

  Vedenie školy ZŠ - Clementisova,  KNM oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok sa začne v pondelok 04.09.2017 o 8:30 hod.

Slávnostné otvorenie nového školského roka  pre žiakov I. ročníka sa uskutoční vo veľkej telocvični. Riadne vyučovanie ako aj strava bude od utorka – 05.09.2017.

Tešíme sa na vás!

Mesto Kysucké Nové Mesto

Podľa ustanovenia § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 vyhlasuje

druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

 

celý dokument v pdf:

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru vychovávateľ ŠKD na polovičný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2017 (pracovný pomer na dobu určitú). Výber uchádzačov sa bude konať osobným pohovorom dňa 30.08.2017 o 10.00 hod. , v Základnej škole, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, • súhlas so spracovaním osobných údajov, • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy), • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy) .

Požaduje sa pedagogické vzdelanie príslušného smeru. 
Požadované doklady posielajte do 25.08.2017 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón: 041/4213319