V pondelok 19.6.2017 sa uskutočnilo štvrté kolo turnaja zmiešaných družstiev vo florbale, ktoré pripravovala nezisková organizácia s názvom ,, Zober loptu, nie drogy“. Naša škola sa zúčastnila súťaže nielen v tomto kole, ale už viackrát. 

V tomto ročníku naši žiaci a žiačky postúpili do finále po troch kolách a napokon celý turnaj vyhrali.

Víťazné družstvo tvorili :

  • dievčatá - Alexandra Faktorová, Sára Záteková, Veronika Marková, Klára Svrčková, Zuzana Martinčeková z 9. A a Laura Chúpeková z 8.B
  • chlapci - Radoslav Škulec, Kristián Laš z 9.B, Dávid z 8.B, Jakub Mindek z 9.A.

Usporiadatelia neziskovej organizácie ,,Zober loptu nie drogy“ zorganizovali aj finále turnaja v miniflorbale žiakov a žiačok, ktoré sa konalo v stredu 21. 06. 2017.

Počas školského roka sa žiaci prihlásených škôl trikrát zúčastnili vo vzájomných zápasoch, kde bojovali o postup do finále, o najlepšie umiestnenie v tejto obľúbenej súťaži medzi deťmi ZŠ. Každá zúčastnená škola dostala tričká s logom: ,,Zober loptu, nie drogy“. Tri najlepšie družstvá si so sobou odniesli pohár, medailu a diplom.

Žiakom aj žiačkam našej školy sa podarilo dostať do finále, kde bojovali o najlepšie umiestnenie tohto turnaja.

Reprezentovali nás chlapci a dievčatá zo 6. A triedy.  Všetci majú florbal veľmi radi a vedia ho naozaj veľmi dobre hrať. 

Chlapcom sa podarilo zvíťaziť a dievčatá sa umiestnili na druhom mieste.

Gratulujem a ďakujem za reprezentovanie aj za výborný úspech pre našu školu.

                                                                                                          Danka Maráčková

           Dňa 12.06.2017 sa na Základnej škole Clementisova v KNM uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ. Hlasovalo 11 členov školskej rady a 2 delegovaní zástupcovia z  okresného úradu a  štátnej školskej inšpekcie. Vo voľbách zvíťazil kandidát Mgr.Július Janek.

          Podľa Zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu školskej rady vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy.

           Dňa 13.06.2017 navštívili primátora mesta traja zamestnanci školy, ktorí mu oznámili, že z vlastnej iniciatívy začínajú petičnú akciu na podporu súčasného riaditeľa Mgr. Igora Ševeca. Nakoľko víťazný kandidát J.Janek namietal, že petícia je podpisovaná pod nátlakom, zriaďovateľ dňa 15.06.2017 oznámil vedeniu školy, že sa rozhodol uskutočniť vlastný prieskum podpory oboch kandidátov.

           Ten sa konal dňa 16.06.2017 a všetci zamestnanci mali možnosť vyjadriť podporu jednému z dvoch kandidátov. Nakoľko išlo výlučne o internú a zároveň citlivú záležitosť zamestnancov školy, vedenie školy neumožnilo prítomnosť médií a 1 rodičky s kamerou. Za pochopenie ďakujeme.                

                                                                         

  Výsledky hlasovania: 
 Mgr. Igor Ševec  39 hlasov 68,42 % 
 Mgr. Július Janek
 17 hlasov  29,82 %
 neplatný  1 hlas  
 1,75 %

 nehlasovali 5 zamestnanci (2 kandidáti na riaditeľa + 3 práceneschopní)

         Písomnú podporu súčasnému riaditeľovi Mgr.I.Ševecovi vyjadrilo a odovzdalo primátorovi aj 5 športových klubov: futbalový, florbalový, hádzanársky, stolnotenisový a šachový.      

Oceňujeme prístup p.primátora a v mene zamestnancov mu ďakujeme za to, že považuje za rozhodujúci názor zamestnancov, lebo sú v prostredí školy dennodenne. Zároveň ďakujeme aj všetkým kolegom a ostatným zamestnancom školy, ktorí sa nebáli prejaviť svoj postoj.

organizátori petície Mgr.Ľ.Ševčík, Mgr.L.Hejtmánková, Mgr.M.Kubalíková

V dňoch 5.6. - 9.6.2017 sa žiaci 3. – 4.ročníka zúčastnili školy v prírode v horskom hoteli Martinské Hole.

Hotel je situovaný v malebnom prostredí Malej Fatry, v nadomorskej výške 1223 m.n.m. na Martinských Holiach.

Dopoludňajšia činnosť bola naplnená poznávaním, pozorovaním prírodných krás, turistikou, plávaním, spoznávaním fauny a flóry . Animačný program: „ Podmorský svet“ v sebe zahŕňal množstvo edukačných aktivít, vedomostné a zábavné kvízy, tance, tvorivé dielne, hry.

     Na internete sa dočítame: Rosenfeldov palác je budova z Žiline na Hurbanovej ul. 28. Bola postavená v secesnom štýle v roku 1907 podľa žilinského architekta Mikuláša Rautera. Architektúrou pripomína viedenský Belvedér a je považovaná za najkrajšiu budovu v meste.“

     Apráve tento cieľ si vybrala triedna učiteľka 6.B, Mgr. Silvia Podkonická pre svojich žiakov vdeň ich sviatku. Nebolo to len ohistórii aumeleckom slohu. Vpaláci sa nachádzali tvorivé dielne, kde si žiaci na jednotlivých stanovištiach overili svoje vedomosti, preukázali zručnosti apochválili sa svojou kreativitou. Ich oslavu sviatku zobrazujú priložené fotografie. Akcia bola originálna, zábavná ivzdelávacia. Veľmi sa deťom imne páčila. Ďakujeme.

                                                                     spoludozor“ Mgr. Janeková